Utbildningsprogrammet "Grattis, du är förtroendevald!"

Kort om programmet

Utbildningsprogrammet Grattis, du är förtroendevald! startade inför valet 2014 och pågår till och med december 2015. Det genomförs av Miljöpartiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Programmet har ungefär 700 deltagare i hela landet.

Utbildningsprogrammet består av flera delar:

  • Lokala träffar: I kommunerna genomförs studiecirklar som baseras på boken Grattis, du är förtroendevald.
  • Regionala träffar: Tematräffar för alla deltagare i respektive regionavdelning, totalt sex stycken.
  • Nationell träff: Kunskapsseminarium i anslutning till kommun- och landstingsdagarna 2014.
  • Mentorskap och nätverk: Från hösten 2015 ska programmet övergå till att bygga upp ett hållbart mentorskap för deltagarna och nätverk inom regionerna, samt stöd för regionala nätverk för förtroendevalda.

Vill du fördjupa dig ännu mer i tankarna med utbildningsprogrammet kan läsa vidare här.

För dig som är deltagare

Regionala tematräffar

De första två tematräffarna har genomförts i alla regioner. Under 2015 genomförs de fyra sista träffarna på följande teman:

Träff 3 (februari): Uppdraget – härskartekniker och främjartekniker i mötet med andra partier, tjänstemän, media och allmänhet.
Träff 4 (april): Intern demokrati – så skapar vi fungerande kontaktytor mellan förtroendevalda och lokalavdelningen. Om uppdraget och politiken.
Träff 5 (augusti/september): Hur bygger vi nätverk för förtroendevalda i regionen? Till denna träff bjuds alla politiskt förtroendevalda på kommun- och landstingsnivå in. Inbjudan kommer från Miljöpartiets region- eller lokalavdelningar.
Träff 6 (november/december): Former för mentorskap. Metoder för fortsatt lärande.

Inbjudan till träffarna får du från Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i din region. Har du några frågor, kontakta din regionala kontaktperson på SV.

Lokala studiecirklar

Om ni ännu inte har kommit igång med studiecirkeln i din kommun så är det hög tid för det nu. Studieförbundet Vuxenskolan i din region kan hjälpa er igång, kontakta SV där du bor så förmedlar de kontakten till Miljöpartiets kontaktperson.

Om ni är för få i din kommun för att få ihop en studiecirkel kan ni slå er samman med en närliggande kommun. Fråga Studieförbundet Vuxenskolan om vilka närliggande kommuner som har startat cirkeln och meddela vilken av dessa du vill ingå i.

Nationell träff

Den nationella träffen hölls i samband med kommun- och landstingsdagarna i Karlstad, hösten 2014.

För dig som är regional kontaktperson

Marie Utter som tidigare arbetade med utbildningsprogrammet har slutat och numera är det Sofia Zackrisson, Teresia Ställborn och Magnus Haglund som ansvarar för programmet på riksnivå. Gemensam kontaktadress är utbildningsprogrammet@mp.se.

Ditt ansvar

Som regional kontaktperson för utbildningsprogrammet är det ditt ansvar att bestämma datum, tid och ort för de regionala tematräffarna. Detta ska ske i samråd med den regionala kontaktpersonen på Studieförbundet Vuxenskolan så att de kan fullgöra sitt ansvar (se nedan). Se också till att komma överens om när inbjudningarna ska skickas ut.

Datum för tematräff tre (februari) och fyra (april) är i de allra flesta regioner spikade. Så snart som möjligt behöver datum, tid och ort för de två sista träffarna (augusti–september respektive november–december) bestämmas. Till varje träff behövs ungefär 3,5 timmar inklusive fikapaus. När detaljerna för träffarna är spikade och avstämda med Studieförbundet Vuxenskolan så meddela det till Miljöpartiets riksorganisation.

Riksorganisationens ansvar

Riksorganisationen samordnar hela utbildningsprogrammet och ansvarar för att det fortlöper som planerat. Inför tematräffarna tar riks fram koncept/föreläsarmanus och ser till att det till varje regional tematräff kommer en föreläsare och en representant från partikansliet. 

Studieförbundet Vuxenskolans ansvar

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) ska se till att de lokala studiecirklarna kommer igång och genomförs som planerat.

Inför de regionala tematräffarna har SV ansvar för följande:

  • att inbjudan skickas ut i god tid

  • att ta emot anmälningar

  • att ordna lokal för träffen (vid behov)

  • att ordna fika till träffen

  • att ha en representant på plats vid träffen


Om du som regional kontaktperson för Miljöpartiet upplever att kontakten med SV:s kontaktperson inte fungerar så kontakta Miljöpartiets riksorganisation genast! För att utbildningsprogrammet ska kunna genomföras och bli så bra som möjligt måste alla inblandade ta sitt ansvar.

Kontakt:
utbildningsprogrammet
@mp.se


Teresia Ställborn
teresia@mp.se


Sofia Zackrisson, projektkoordinator
sofia.zackrisson@mp.se


Styrgruppen för kandidatutbildningen 

Representanter från kommun- och landstingskommittén,
jämställdhetskommittén & partikansliet utgör styrgrupp för utbildningsprogrammet.