På barns villkor

En rapport om grön politik för barns rättigheter.

Barn ska få vara barn. En lekfull och trygg barndom borde vara alla människors rättighet. Det är ett gemensamt ansvar att värna barnen och deras trygghet.

Barn är människor som har samma rättigheter och förtjänar att respekteras på samma sätt som vuxna. Barn har rätt att i skolan få de verktyg som de behöver med sig i livet. Föräldrar och barn ska ha goda möjligheter att påverka undervisningen och kunna välja skola och pedagogik som passar varje barn. Barn måste få tid med vuxna i skola och förskola.

Det är inte acceptabelt att en lågkonjunktur går ut över barnen. Att investera i barn är en investering för framtiden.

I såväl Sverige som resten av världen har arbetet påbörjats med att förverkliga den syn på barn som barnkonventionen ger uttryck för. Ändå är det en bra bit kvar i det arbetet. Det behövs ett arbete på bred front som berör samhällets alla delar och där alla människor påverkas i sin syn på barn som egna individer med egna rättigheter. Det handlar om en verklig insikt om barns okränkbarhet.

Det är de vuxnas ansvar att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Miljöpartiet vill att barnkonventionen ska införlivas i svensk lag.

Läs hela rapporten här:
På barns villkor