Modern och trygg vård


Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården i Sverige ska vara hälsofrämjande, jämlik och modern. Vården ska hålla god kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Patientens självbestämmande och delaktighet är en viktig del av hälso- och sjukvården.

Vi vill säkerställa flödet mellan de olika delarna av vårdkedjan – från det akuta intaget till rehabiliteringen – och utveckla en vård med patienten i fokus. En helhetssyn på människan och människans omgivning ska genomsyra hälso- och sjukvården. Det är hela människan som söker vård, inte diagnoser.

Vi är positiva till att människors möjlighet att välja vård ökar. Systematiskt arbete med uppföljning och utvärdering för såväl landstingsdriven som privat driven vård är nödvändigt för att säkerställa att verksamheten håller god kvalitet. Kvalitetskrav ska ställas i sådan omfattning att det inte lämnas utrymme för oproportionerliga vinstuttag.

Framtidens hälso- och sjukvård kräver att politik, organisation och medarbetare målmedvetet söker de mest optimala sätten att ge hälso- och sjukvård. En effektiv vård handlar inte om att planlöst kapa kostnader, utan om att metodiskt arbeta med verksamhetsutveckling i syfte att öka kvaliteten för patienten.

Miljöpartiet vill

  • Införa en hälsomiljard till landstingen
  • Ge människor rätt att söka primärvård i hela landet och säkerställa tillgången till vårdplatser
  • Säkerställa vårdens bemanning, samt personalens utbildning och kompetensutveckling
Läs hela rapporten:
Modern och trygg vård