Den gröna vägen till jämställdhet

Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti. Jämställdhetsfrågorna var centrala när vi bildades.

Vi introducerade det jämställda språkrörssystemet, könsvarvade våra listor och kvoterade till de interna uppdragen. Det var banbrytande på sin tid att i praktiken erkänna kvinnors lika rätt till inflytande. Våra kärnfrågor och vår ideologi har också alltid lockat en majoritet kvinnor, men även män som bryter mot den traditionella mansrollen. Vi värderar kärlek och livskvalitet framför materialism och pengar. Det är provocerande i en värld där mer maskulina värden har fått prägla samhällsutvecklingen och politiken.

Som ett feministiskt parti är vårt uppdrag att med politiska verktyg motverka könsmaktsordningen. Den är roten till både hur kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i inflytande och resurser. Den är också roten till att både män och kvinnor fastnar i traditionella könsroller som är inskränkande för individens frihet.

För några år sedan kände vi att jämställdhetsfrågorna hade hamnat i skymundan i partiet och partistyrelsen valde att dedikera en kongress åt feminismen. Det väckte känslor och debatt i partiet. Det visade sig att inom oss hade en mångfald av feministiska inriktningar vuxit sig starka. Bland annat fanns det grupperingar av ekofeminister, queerfeminister och radikalfeminister.

Vissa av oss är mer fokuserade på det politiska hantverket kring jämställda löner och den könssegregerade arbetsmarknaden. Andra av oss är experter på det intersektionella maktperspektivet. Vissa lägger sitt engagemang på mäns våld mot kvinnor och våldtäktslagstiftningen. Andra på genuspedagogik i förskolan och förändring av mansrollen. Tillsammans bildar vi en stark allians av gröna feminister.

Vår mångfald gör att våra olika feministiska perspektiv går att tillämpa på alla politiska områden. Oavsett vilken nämnd du sitter i eller vilket uppdrag du har ska du som grön politiker kunna främja en feministisk utveckling i din politiska gärning.